Slovenský | English

DEVELOPMENT - Vývoj
Vývoj je systematická tvorivá činnosť v oblasti vedy a techniky využívajúca zákonitosti a poznatky získané prostredníctvom výskumu alebo vychádzajúce z praktických skúseností pri tvorbe nových materiálov, výrobkov, zariadení, systémov, metód a procesov alebo ich zlepšení. Vývojová činnosť spoločnosti sa orientuje predovšetkým do oblastí technických vied:

• konštrukcia, projektovanie a modernizácia mobilnej techniky
• vývoj hybridných pohonov vozidiel
• riešenie základnej a doplnkovej balistickej ochrany mobilnej techniky
• vývoj malých vzdušných bezpilotných prostriedkov
• vývoj softvérových aplikácií podľa špecifikácií zákazníka

SECURITY - Bezpečnosť
V širšom zmysle slova môžeme bezpečnosť chápať ako štruktúry a procesy, ktoré poskytujú určitú formu ochrany proti hrozbám. Typy hrozieb, ich rozsah a dopad môžu byť veľmi rôznorodé. Podľa toho rozlišujeme aj jednotlivé kategórie bezpečnosti: fyzická bezpečnosť, IT bezpečnosť, politická bezpečnosť... Z mnohých typov bezpečnosti sa spoločnosť venuje predovšetkým otázkam:

• medzinárodného terorizmu a ochrany inštitúcií a objektov proti nemu
• balistickej ochrany mobilných i stacionárnych objektov
• dátovej bezpečnosti v informačných a komunikačných technológiách
• spracovania analýz a metodík bezpečnostných systémov

SERVICES - Služby
Poskytujeme poradenskú a konzultačnú činnosť v oblastiach marketingu a služieb. Zabezpečujeme obchodné služby v rozsahu voľných živností i licencované služby v obchode s vojenským materiálom. V projekčnej kancelárii realizujeme výskumné a vývojové projekty, modernizačné a inovačné projekty. Zároveň ponúkame služby komplexného riešenie CA – technológiami od svetových lídrov v tejto oblasti. Disponujeme licencovanými produktami:

• CAD – Catia V5
• FEM – MSC.Nastran/Patran
• MBS – MSC.ADAMS
• FLP – MSC.Fatigue

INNOVATIONS - Inovácie
Podľa definície OECD je inovácia zavedenie/implementácia nového alebo značne vylepšeného produktu (výrobku alebo služby), alebo procesu, novej marketingovej metódy, alebo novej organizačnej
metódy v obchodnej praxi, organizácii práce alebo externých vzťahoch. Zo širokého spektra inovačných činností sa naša spoločnosť sústreďuje hlavne na tieto oblasti:

• vývoj nových alebo zdokonalených výrobkov, ktoré sú uplatniteľné na trhu a založené na výsledkoch výskumu a vývoja alebo podnikateľskej činnosti,
• prenos poznatkov vedy a techniky do praxe,
• zavádzanie inovácií v iných spoločnostiach predajom súhrnu výrobno-technických a obchodných skúseností (know-how),
• zavedenie moderných metód v predvýrobných etapách produkčného procesu, predovšetkým v etape projektovania produktov,
• vývoj produktov a postupov znižujúcich negatívny vplyv na životné prostredie,
• vypracovávanie riešení poskytujúcich účinnejšie využívanie prírodných zdrojov a energií.