Slovenský | English

Modernizácia systému ochrany bojového vozidla pechoty BVP-2

V úvodnej časti štúdia rozoberá potreby mobility bojových vozidiel pre riešenie vojenských a nevojenských konfliktov. Podrobne a objektívne je analyzovaná súčasná pohonná  sústava a pásový pohybový mechanizmus bojového vozidla pechoty BVP-2. Je spracovaný rozbor riešených otázok u súčasných bojových vozidiel v zahraničí. Sú určené kritériá pre modernizáciu pohonnej sústavy a pásového pohybového mechanizmu vozidla BVP-2. Možnosti modernizácie sú doplnené návrhmi na kamuflážnu ochranu vozidla a aplikácie gumokovových blokov na koľajové pásy vozidla. Je vykonaný rozbor dopadu zvýšenia hmotnosti na dynamiku jazdy. Je analyzovaný pomer hmotnosť-objem-merný výkon pohonnej sústavy vozidla.

 

 

 

SM – spaľovací motor,  EG – elektrogenerátor,  SP – spojovací prevod,  PEM – poháňací elektromotor,  HK – hnacie koleso,  KP – koncový prevod,  2° PSU – dvojstupňový planétový smerový mechanizmus,  B – brzda

SM – spaľovací motor, EG – elektrogenerátor,  EM – poháňací elektromotor,  SEM – smerový elektromotor, PP – planétová prevodovka, SM – smerový mechanizmus,  BS – brzdový systém, KP – konečné prevody