Slovenský | English

Vozidlo KOBV 6×6, 8×8

V súčasnosti sa v moderných svetových armádach rieši obmena KOBV za nové typy spĺňajúce všetky tieto požiadavky. Ozbrojené sily Slovenskej republiky deklaruje tento úmysel v Modeli (vyzbrojovania) 2015. To dalo podnet na vypracovanie tejto štúdie realizovateľnosti výroby KOBV v prevedení 6×6 na Slovensku pre potreby jednak Ozbrojených síl Slovenskej republiky a jednak s výhľadom na vývoz do zahraničia.

Úvodná časť štúdie obsahuje podrobný rozbor súčasného stavu KOBV vo svete. Na zvolenom reprezentatívnom súbore 10 KOBV v prevedení 6×6 a 8×8 sú analyzované všetky technické i takticko‐ vojenské parametre. Celkovo najlepšie parametre dosahujú vozidlá BTR‐90 (Ruská Federácia), Pandur II (Rakúsko) a GPV (USA).

V ďalšej časti sú vyšpecifikované takticko‐technické požiadavky na 14 rôznych verzií KOBV, plniacich úlohy vojenské i nevojenské (napr. veliteľské vozidlo, vozidlo logistického zabezpečenia, ženijné vozidlo, vozidlo pre dekontamináciu mechanizovaných jednotiek, vozidlo protilietadlovej obrany, nemocničné vozidlo…).

Hlavnú výzbroj KOBV by mal predstavovať automatický kanón kalibru 30 mm, pre ničenie pozemných i vzdušných cieľov z miesta i za pohybu s účinnou diaľkou streľby minimálne 3000 m, spriahnutý s guľometom kalibru 7,62 mm pre boj s nekrytou živou silou na vzdialenosť do 1000 m. Počíta sa aj s použitím ručných protitankových granátov (RPG) a prenosných protilietadlových raketových kompletov blízkeho dosahu.

Komunikácia prístrojov vozidla využíva modernú dátovú zbernicu CAN‐BUS, posádka má k dispozícii viacero LCD panelov zobrazujúcich obraz diania okolo vozidla z početných kamier kombinujúcich denné vidienie, nočné vidienie a termovíziu, ako i ostané dôležité informácie.

KOBV musí svojou konštrukciou zabezpečovať prepravovaným osobám balistickú ochranu proti streľbe ručných zbraní a proti účinkom črepín z granátov. Zvýšenie balistickej ochrany je možné montážou prídavného panciera. Dno korby a uchytenie náprav odolá účinku protipechotných mín a minimalizuje účinok protitankových mín aj vďaka zošikmenému dnu.

Je žiadané, aby priestor posádky a roja bol klimatizovaný, v chladnom prostredí vykurovaný. Posádku tvorí: vodič, veliteľ, strelec a 8 členov družstva.

Rozbor výkonových parametrov vychádza z jazdných odporov na ceste i v ťažkom teréne na rôznych povrchoch,  s dôrazom  na  dosiahnutie  vysokej  rýchlosti  na  ceste (cca 110 km/h) i v teréne (cca 50 km/h), dostatočnú dynamiku, čo zabezpečí dostatočne výkonný spaľovací motor Volvo D13A520 (382 kW, 2500 Nm), resp. elektromotor Enova EDM 240 (240 kW, 1300 Nm) použitý pri návrhu hybridného pohonu. Ohľad bol braný aj na čo najnižšiu spotrebu pohonných hmôt a čo najvyššiu ohľaduplnosť k životnému prostrediu. S hybridným pohonom sa dosiahli parametre približne rovnaké ako pri klasickom pohone.

Bol vypracovaný časový harmonogram vývojových prác a odhad potrebnej investície do vývoja tohto vozidla. Na základe odhadovaného počtu vyrobených vozidiel bola určená cena vozidla. Uvedené sú slovenské podniky, ktoré by sa mohli podieľať na výrobe, tak isto aj dodávatelia všetkých potrebných komponentov, dielov a častí. Slovenská republika má výrobné možnosti aj ľudí na to, aby bol projekt úspešne realizovaný.

Táto štúdia realizovateľnosti na základe vyššie uvedených dôvodov skúma možnosť vývoja a výroby kolesového obrneného bojového vozidla KOBV 6×6 na území Slovenskej republiky. Vyhodnocuje súčasný stav v ozbrojených silách SR a porovnáva ho so stavom v armádach NATO. Stanovuje takticko‐technické požiadavky a na ich základe uvádza najvhodnejšie riešenie. Rieši otázku výroby, možné dodávateľské organizácie a kalkuluje predpokladané náklady.

Navrhnuté vozidlo KOBV je jednou z možností nahradenia v súčasnosti používaných pásových bojových vozidiel pechoty BVP‐1 a BVP‐2.

Koncepčný návrh vozidla

Na obrázku č. 1 je znázornený návrh zástavby vnútorného priestoru navrhovaného vozidla 6×6 klasickou hnacou sústavou. Spaľovací motor je uložený vpredu. Priamo je spojený s prevodovkou. Zostupná prevodovka je umiestnená za prevodovkou a spája ju s medzinápravovým diferenciálom. Palivová nádrž je umiestnená medzi prednou a strednou nápravou, na bočnej strane. Na obrázku č. 2 je zobrazený vrchný pohľad na zástavbu vozidla.

Na obrázku č. 3 je zobrazené navrhované riešenie zástavby vnútorného priestoru vozidla 6×6 s hybridným pohonom. Motor spolu s generátorom tvoria jednu spojenú sk upinu, elektromotor s prevodovkou druhú. Obe tieto skupiny sú uložené pozdĺžne v prednej časti vozi dla. Palivová nádrž je umiestnená taktiež v prednej časti na bočnej strane. Batérie sú uložené v zad nej časti vozidla. Sú rozložené rovnomerne na obe strany vozidla. Svojou hmotnosťou odľahčuj ú zaťaženie prednejnápravy. Na obrázku č. 4 je vrchný pohľad na vozidlo aj s popisom jednotlivých komponentov pohonu.

Vonkajší vzhľad vozidla 6×6

Na obrázkoch 5 až 9 sú zobrazené rôzne pohľady na navrhnuté kolesové vozidlo 6×6. Pri návrhu vonkajších rozmerov sme neprekročili maximálne rozmery, ktoré sme si stanovili a zároveň sme vychádzali z možností vnútornej zástavby priestoru hnacou sústavou. Rozmery vnútorného priestoru umožňujú usadiť v zadnej časti vozidla 8 členné družstvo. Vodič, strelec a veliteľ vozu sú usadený v strednej časti vozidla. Na streche sa nachádza 5 poklopov pre núdzový únik, prípadne pre iné použitie. Na zadnej strane vozidla sa nachádzajú veľké dvere umožňujúce rýchly nástup alebo výstup posádky vozidla.

Do priestoru medzi predným poklopom a stredným radom poklopov sa uvažuje s umiestnením zbraňového kompletu. Spodok vozidla je zošikmený pod uhlom 120° z dôvodu minimalizácie účinku výbuchu míny alebo iného nástražného systému.

Alternatíva 8×8

Navrhnuté kolesové vozidlo 6×6 je robené tak, že v prípade záujmu je možné menšími úpravami v riadení a pohone vyrobiť aj alternatívu s pohonom 8×8 s rovnakým vzhľadom, s rovnakým usporiadaním vnútornej zástavby a pri zachovaní počtu prepravených osôb. Táto alternatíva je vyobrazená na obrázkoch č. 10 a č. 11